დაბრუნების წესი:

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება თუ:

• მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე გამოსახულ ნივთს;

• მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას;

• ნივთი დაზიანდა შეკვეთიდან ჩაბარებამდე;

• ნივთს აღმოაჩნდება ქახნული წუნი;

სხვა დანარჩენ მოცემულობაში, ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ნივთის ტრანსპორტირების ხარჯები.

თუ თქვენს მიერ დაბრუნებული შეკვეთა შეესაბამება ჩვენს ჩამონათვალში მოცემულ მიზეზებს, თანხა დაგიბრუნდებათ განაცხადის დაკმაყოფილებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში იმავე საბანკო ანგარიშზე (ბარათზე), რომლითაც განახორციელეთ გადახდა.